Databáze tiskových zpráv Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Tiskové zprávy kraje Vysočina ze dne 15.11.2006

Vysočina na špici v oblasti rozvoje informačních technologií


Kraj Vysočina je na špičce středoevropských regionů v oblasti rozvoje informačních technologií. Počítačové a zejména internetové aplikace a sítě využívá a rozvíjí tak, že jsou užitečné nejen pro instituce, ale zejména samotné občany. Zaznělo to na pátém ročníku mezinárodního kongresu informatizace ITAPA 2006 v Bratislavě.

„Informatika není nic světoborného, nic pro úzký okruh vyvolených. Naopak, informatika je pro každého. Je to nástroj, jak dělat věci rychle, jednoduše a pohodlně. Právě takto to Vysočina bere – technologie jsou tady pro lidi a kraj nachází způsoby, jak je co nejlépe využít a usnadnit život lidem, přivést do kraje nové investice a udělat pořádek ve veřejné správě. Mám pocit, že se to na Vysočině podařilo,“ řekla generální ředitelka kongresu Lucia Mušková.

Bratislavský kongres ITAPA letos navštívilo bezmála 600 účastníků z 13 zemí Evropy. Na osmi klíčových přednáškách a 16 odborných panelech vystoupilo 77 přednášejících. Lidé z oboru a zejména z veřejné správy zde mohli diskutovat o využití nejnovějších technologií v praxi. Na jenom z panelů vystoupil i hejtman Vysočiny Miloš Vystrčil. Prezentoval zejména páteřní optickou síť Rowanet, která umožňuje rychlé sdílení informací mezi institucemi. Mluvil také o podpoře kraje pro malé obce, která umožnila napojení prakticky všech obcí na internet a elektronickou komunikace mezi nimi. Ve svém vystoupení se také dotknul problému využívání nových technologií konkrétními úřady. „S rostoucím pohodlím pro uživatele rychle roste i objem informací, které si předáváme. To zákonitě vede k neúměrnému zatěžování komunikace zbytečnostmi. S rozvojem využívání nových technologií musí tedy jít i rozvoj kultury a ohleduplnosti všech, kteří je využívají,“ uzavřel Miloš Vystrčil.

Další informace: Václav Jáchim, vedoucí koncepčního oddělení odboru informatiky Krajského úřadu kraje Vysočina, tel.: 564 602 346, e-mail: jachim.v@kr-vysocina.cz

velké foto
Hejtman Miloš Vystrčil s ředitelkou kongresu ITAPA Luciou Muškovou


V sídle kraje Vysočina se podávaly informace lesním hospodářům a vlastníkům lesů


V pondělí 13. listopadu proběhl v sídle kraje Vysočina, ve spolupráci s Agrovenkovem Vysočina, o.p.s., seminář zaměřený na problematiku lesního hospodářství v kraji Vysočina. Seminář je již tradičně určen pro odborné lesní hospodáře a vlastníky lesů z kraje Vysočina. Akce proběhla pod záštitou Ing. Václava Kodeta, náměstka hejtmana kraje Vysočina pro oblast dopravy a lesního hospodářství.

„S ohledem na řadu kladných ohlasům k předchozím seminářům s lesnickou tématikou jsme přistoupili k jeho opětovnému zorganizování. Vedlo nás k tomu mimo jiné i to, že laická, ale i odborná lesnická veřejnost není stále dostatečně informována o možnostech získání finančních prostředků z EU“, uvedl v úvodu Václav Kodet. Po jeho úvodních slovech jako první vystoupil vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství Krajského úřadu kraje Vysočina Ing. Petr Bureš, který přítomné seznámil s aktuálními informacemi z oblasti lesního hospodářství.

Další část programu semináře byla zaměřena na problematiku poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina. Paní Jitka Merunková z odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství přítomné seznámila zejména s postupem notifikace těchto Zásad. Informaci o poskytování příspěvků na myslivecké činnosti pro rok 2007 přednesl Ing. Jiří Bartoš z téhož odboru krajského úřadu. Na tato vystoupení navázal Ing. Václav Zouhar z Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, pobočky Brno a seznámil účastníky semináře jednak s novými možnostmi a správným postupem pro získání příspěvků v systému dotací v lesním hospodářství spolufinancovaných EU a také s poradenskou činností v lesním hospodářství. Svůj příspěvek přednesl také pracovník Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, lesní ochranné služby Ing. Milan Švestka DrSc., ve kterém se zaměřil na výskyt biotických a abiotických škodlivých činitelů v roce 2006 a očekávanému nebezpečí v roce 2007. Na jeho vystoupení navázal Ing. Jiří Bartoš z odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství, který přítomné seznámil se stavem kůrovce v lesích drobných vlastníků v roce 2006. Po té vystoupil Ing. Jiří Jůzl ze státní rostlinolékařské služby, který ve svém referátu informoval o organizačním členění této instituce a její činnosti na úseku lesního hospodářství.

„Snahou kraje je, aby příspěvky na hospodaření v lesích, které jsou vypláceny z prostředků kraje, byly administrativně výrazně jednodušší, než, jak je obvyklé u financí, které jsou poskytovány z fondů EU“, řekl závěrem Ing. Václav Kodet.

Další informace: Petr Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství krajského úřadu kraje Vysočina, tel.: 564 602 204, email: bures.p@kr-vysocina.cz

velké foto
Účastníci semináře

  • Zavřít

  • © 2002 Krajský úřad kraje Vysočina    Žižkova 57, 587 33   Jihlava    webmaster@kr-vysocina.cz