Databáze tiskových zpráv Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Tiskové zprávy kraje Vysočina ze dne 14.2.2008

Kraj podporuje budování metropolitních sítí na malých obcích


Na svém prvním letošním zasedání schválilo zastupitelstvo kraje Vysočina nový grantový program odboru informatiky nazvaný „Metropolitní sítě VIII – 2008“. K dispozici je částka 1,2 mil. Kč, tentokrát je však program zaměřen pouze na malé obce do 1 500 obyvatel. Cílem programu je i tentokrát zlepšení a zrychlení vzájemné komunikace mezi zúčastněnými subjekty a rozvoj základní komunikační infrastruktury prostřednictvím budování sítí a zpřístupňování kvalitního širokopásmového připojení domácnostem v obcích kraje Vysočina. Mezi přijatelné výdaje financovatelné z podílu Fondu Vysočiny patří jak základní prvky datových sítí, tak projektová dokumentace či poplatek za zřízení připojení k internetu, z vlastního podílu může žadatel dále financovat základní hardware a software bezprostředně související s projektem. Minimální výše finančních prostředků poskytnutých na jeden projekt je 10.000,- Kč, maximální výše příspěvku je 40% celkových nákladů na projekt, maximálně však 80.000,- Kč. V rámci jednoho kola grantového programu může žadatel získat podporu pouze jednoho projektu, přičemž projekt bude zahájen po podpisu smlouvy o poskytnutí podpory a ukončen nejpozději do 7 měsíců od podpisu smlouvy o poskytnutí podpory. Uzávěrka příjmu žádostí je 12. března 2008 (rozhodující je datum poštovního razítka). Podrobnější informace o programech, přijatelných nákladech a formulář žádosti jsou umístěny na internetové adrese www.kr-vysocina.cz v rubrice Fond Vysočiny (http://extranet.kr-vysocina.cz/fv/), nebo jsou k vyzvednutí na adrese: Krajský úřad kraje Vysočina, odbor informatiky, Žižkova 57, 587 33 Jihlava.


Průběžné informace ke zpracování projektů bude poskytovat oddělení koncepční, Martina Rojková , tel. 564 602 341, e-mail: rojkova.m@kr-vysocina.cz, k technickým otázkách poskytnou odborné konzultace pracovníci uvedení v jednotlivých Výzvách.Myslivci na Vysočině se chystají sčítat zvěř


I v letošním roce proběhne sčítání zvěře v honitbách, které se nacházejí v kraji Vysočina, v jednotně stanovených termínech. Aktuální stavy zvěře, které se sčítáním zjistí, budou známy koncem měsíce března.

„Krajský úřad kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství i v letošním roce stanovil dva termíny sčítání zvěře. Tyto řádné termíny jsou pro uživatele všech honiteb kraje Vysočina závazné. První termín sčítání je stanoven na sobotu 16. února 2008, druhý na sobotu 8. března 2008,“ sdělil Václav Kodet, náměstek hejtmana pro oblast lesního hospodářství. Důvodem sčítání je každoroční povinnost uživatele honitby vypracovat, na základě objektivně zjištěných podkladů, plán mysliveckého hospodaření. Ten vychází z posouzení celkového stavu ekosystému, výsledků porovnání kontrolních a srovnávacích ploch, dále pak z výše škod na zemědělských a lesních porostech způsobených v uplynulém období, ze stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře, poměru pohlaví a koeficientů očekávané produkce, a především z výsledků sčítání zvěře. Termíny pro letošní rok byly stanoveny ve spolupráci s uživateli honiteb tak, aby bylo možno provést co nejobjektivnější zjištění stavu zvěře v honitbách.

K nejpočetnějším druhům zvěře na Vysočině patří tradičně srnčí zvěř, které myslivci v loňském roce napočítali celkem 27 073 kusů a zajíc polní, kterého bylo nasčítáno 25 820 kusů. Potěšitelné je, že vzrůstá např. počet lžičáků pestrých (38 ks), ale i vyder říčních (991 ks), v evidenci se objevili z chráněných druhů živočichů, mimo jiné, bobři (11 ks), křepelky (3 209 ks), tetřívci (10 ks), koroptve (10 128ks).

Ze zákona o myslivosti také vyplývá, že sčítání má právo se účastnit jednak držitel honitby, ve které se sčítání provádí a dále držitelé honiteb sousedních a vyjádřit se orgánu státní správy myslivosti k jeho výsledkům, kterým v tomto případě je orgán státní správy myslivosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností.


Jitka Svatošová, tisková mluvčí Krajského úřadu kraje Vysočina, tel.: 724 650 123
Více informací Jiří Bartoš, odbor lesního a volního hospodářství a zemědělství, tel.: 564 602 264, e-mail: bartos.j@kr-vysocina.czVysočina předložila na MŠMT žádosti globálních grantů do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost


Další příležitost pro Vysočinu jak pro své území získat evropské peníze jsou tzv. globální granty (GG) v rámci Operačního programu (OP) Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Smyslem předložení žádostí globálních grantů je umožnění realizace grantových projektů podaných oprávněnými žadateli v kraji Vysočina.

V případě OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost se jedná o tři GG (do 3 oblastí podpory OP): 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina, 1.2 Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina a 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. V současné době probíhá hodnotící proces GG, který by měl být ukončen počátkem dubna, kdy se kraj dozví, zda může GG realizovat.

Pokud budou žádosti ze strany řídícího orgány úspěšné zhodnoceny, mohla by realizace GG v podobě výzev v kraji Vysočina začít ještě na konci prvního pololetí letošního roku. Potenciální žadatelé o prostředky z globálních grantů by předkládali své žádosti na Krajský úřad kraje Vysočina, neboť právě kraj Vysočina plní roli zprostředkujícího subjektu a měl by tak přispět ke zjednodušení procesu předkládání žádostí i celé realizace projektů.
Budou-li krajské GG vyhovovat všem předepsaným kritériím poplyne do kraje do konce roku 2012 cca 533 mil. Kč (85% z Evropského sociálního fondu, 15% ze státního rozpočtu ČR).

Co je cílem globálních grantů
Cílem realizace těchto globálních grantů je rozvoj a zkvalitnění počátečního vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů, které jim umožní uplatnění na trhu práce a zvýší jejich motivaci k dalšímu vzdělávání.
Aktuální informace o globálních grantech OP VK v kraji Vysočina jsou k dispozici na www.vysocina-finance.cz .

Co jsou globální granty
Globální granty představují druh velkého projektu kraje, jehož prostřednictvím získá kraj prostředky z OP VK a ty dále přerozdělí konečným žadatelům – oprávněným předkladatelům grantových projektů do OP VK. Jde tedy o přiblížení možnosti čerpat prostředky z EU do krajů při zachování všech pravidel čerpání prostředků z evropských strukturálních fondů.


Jitka Svatošová, tisková mluvčí krajského úřadu, tel.: 724 650 123
Více informací Jana Hadravová, odbor regionálního rozvoje, tel.: 564 602 580


  • Zavřít

  • © 2002 Krajský úřad kraje Vysočina    Žižkova 57, 587 33   Jihlava    webmaster@kr-vysocina.cz