Databáze tiskových zpráv Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Tiskové zprávy kraje Vysočina ze dne 09.02.2006

Hledáme neziskové organizace


V současné době zpracovává kraj Vysočina „Komplexní analýzu nestátního neziskového sektoru v kraji Vysočina“. Jejím cílem je zmapovat všechny členské a zájmové neziskové organizace, kluby, spolky, jednoty, odborové svazy, oddíly, sdružení občanů, obecně prospěšné společnosti, charity, nadace, aj., které provozují činnost v oblastech kultury, sportu, volného času mládeže i dospělých, poskytování sociálních a zdravotních služeb, ochrany životního prostředí a spotřebitele, péče o památky, osvěty, vzdělávání, apod.

„K rozeslání dotazníků byla využita databáze Českého statistického úřadu a vzhledem k tomu, že dostupné kontaktní údaje v ní nejsou aktualizovány, nepodařilo se některé dopisy doručit. Seznam všech organizací, které se do tohoto okamžiku nepodařilo kontaktovat, je k dispozici na adrese www.partnerstvi-vysocina.cz,“ řekla Dita Tesařová z odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina.

Pokud se Vám podaří v seznamu hledaných najít organizaci, kterou znáte, kontaktujte prosím odbor regionálního rozvoje krajského úřadu (Vendulu Hanzalovou, hanzalova.v@kr-vysocina.cz, 564 602 552 nebo Štěpánku Böhmovou, bohmova.s@kr-vysocina.cz, 564 602 553). Uvítáme jakékoli informace o činnosti organizace, změně jejího sídla nebo aktuální kontakty na členy či statutární orgány.

Organizace, které se nepodaří kontaktovat, nebude možné zařadit do připravované databáze nestátních neziskových organizací v kraji Vysočina ani do chystané publikace o nestátních neziskových organizacích v kraji Vysočina. Z důvodu chybějících kontaktních údajů je nebudeme moci informovat o aktivitách, které pro ně připravujeme!!! Proto prosíme, věnujte této výzvě zvýšenou pozornost!!!

Více informací Dita Tesařová, odbor regionálního rozvoje, 564 602 556, 724 650 228, tesarova.d@kr-vysocina.czProjekt Partnerství pro Vysočinu vychovává příjemce evropských peněz


Celý první únorový víkend probíhal ve vzdělávacím centru Erudito v Lukách nad Jihlavou vzdělávací modul „Základy strukturální a regionální politiky EU“. Projekt „Partnerství pro Vysočinu“ tímto odstartoval komplexní bezplatné vzdělávání v oblasti problematiky Evropské unie a získávání peněz z evropských fondů. Úspěšní absolventi tohoto prvního modulu obdrží v nejbližších dnech osvědčení s akreditací Ministerstva vnitra a mohou se pochlubit novými znalostmi o fondech EU, o tom, co a jak tyto fondy podporují.

„To, že se toto naše první školení uskutečnilo právě ve vzdělávacím centru Erudito v Lukách nad Jihlavou, je nesmírně inspirující pro naše studenty, vlastně potenciální budoucí žadatele o podporu z fondů EU. Toto centrum bylo vybudováno za finanční podpory Evropské unie v rámci Společného regionálního operačního programu a EU podpořila i vzdělávací programy, které se tam každý týden konají. Je dobré vidět na vlastní oči, jak peníze z Evropské unie pomáhají – na místě staré nepotřebné budovy stojí nyní zrekonstruované, moderní vzdělávací centrum a lidé ze širokého okolí zde mají možnost zdarma zvyšovat svoji kvalifikaci,“ konstatovala spokojeně po prvním vyučovacím bloku Magda Svatoňová, která spolu se svými kolegy z Krajského úřadu vzdělávací modul připravila.

Stejný vzdělávací modul mají možnost zájemci z celého kraje absolvovat ještě v Třebíči, Žďáru nad Sázavou, Havlíčkově Brodě a Pelhřimově vždy o víkendu a v následující úterý, pokud se přihlásí přes webové stránky projektu www.partnerstvi-vysocina.cz.

Ve stejných místech budou na tento první modul navazovat další specializované vzdělávací bloky. Druhý připravený modul „Projektové řízení“ chce být praktickým průvodcem žadatelů složitým procesem sestavování žádosti o podporu a jejího předkládání příslušným orgánům. Na něj navazující modul „Studie proveditelnosti, analýza nákladů a přínosů“ je zaměřen na praktickou výuku výpočtů návratnosti investic a dalších ekonomických ukazatelů. Při samotné realizaci projektu žadatelé ocení informace z modulu „Veřejné zakázky a veřejná podpora“, který je provede právními úskalími nakládání se získanými penězi. Aby se úspěšní realizátoři projektů nemuseli obávat případných kontrol, je zde modul „Finanční kontrola a audit“, který je seznámí s možnými způsoby kontroly a upozorní na věci, na které si při realizaci projektu rozhodně musí dávat pozor.

Zájemci o toto další vzdělávání se mohou hlásit opět na www.partnerstvi-vysocina.cz a zvolit si z nabízených možností místo i termín, který jim samotným nejvíc vyhovuje.

více informací Dita Tesařová, odbor regionálního rozvoje, 564 602 549, 724 650 228, tesarova.d@kr-vysocina.czZasněžené krajské budovy jsou pod dohledem


Kraj Vysočina v souvislosti se současnými klimatickými podmínkami sleduje stav budov ve svém vlastnictví a to zejména budovy, jejichž statika by mohla být ohrožena zatížením sněhem s ohledem na jejich konstrukční řešení. Prostřednictvím odborů krajského úřadu byli ředitelé příspěvkových organizací, které využívají ke své činnosti takové typy budov, upozorněni na možné nebezpečí. Jedná se především o halové objekty využívané školskými zařízeními k praktické výuce, případně další objekty s odlehčenými konstrukcemi. „Byl doporučen zvýšený dohled s tím, že některé konkrétní konstrukce je vhodné dočasně zajistit. Pracovníci odboru majetkového, oddělení správy realit při své činnosti v terénu průběžně stav budov sledují a kontrolují,“ upřesnil Petr Kolář, vedoucí majetkového odboru.

V těchto dnech se řeší problémy, které v důsledku zatížení budov sněhem vznikly. Jedná se o budovy Speciálních škol Pelhřimov, Gymnázia Nové Město na Moravě (nevyužívaná budova bývalé kotelny), Dětský domov Humpolec (zastřešení zásobovacího vchodu do kuchyně), Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod (sklad posypové soli). Předpokládá se i možný další vznik škod zejména na klempířských prvcích střech, které mohou být poškozeny sesouvajícím se a odtávajícím sněhem.

Jitka Svatošová
Více informací Petr Kolář, odbor majetkový, 724 650 122, kolar.p@kr-vysocina.czStanovisko k výsledku kontrol zaměřených na požární bezpečnost ve školách


Výsledky celoročních kontrol Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina zaměřených na požární bezpečnost ve školách upozornily na některé skutečnosti, které odporují požárním předpisům. V případě školských zařízení zřizovaných krajem Vysočina byly kontrolovány čtyři desítky organizací, pouze čtyři školy prošly bez připomínek.

Okamžitě po skončení kontrol byla na školách přijata opatření, která vedou k odstranění závad a jejich nápravě. Vedení krajských škol bylo v každém konkrétním případě seznámeno se zápisem a byl uložen termín k odstranění závad, následuje opakovaná kontrola. Mezi nejčastější závady patřilo: nezpracování či špatné zpracování požárního evakuačního plánu, nesprávné vybavení hasicími přístroji, špatné umístění či jejich neprovozuschopnost, absence dokladů o revizi spotřebičů, ve čtyřech případech se jednalo i o neprůchodné únikové cesty.

„Po této zkušenosti nevylučuji, že bude kontrola podobného charakteru na našich školách prováděna častěji a to především z preventivních důvodů. Není však naším cílem ředitele škol nachytat, ale pomoci jim se zajištěním bezpečnosti na našich školách,“ konstatoval hejtman kraje Miloš Vystrčil.

Jitka Svatošová, tisková mluvčí krajského úřadu, 724 650 123, svatosova.j@kr-vysocina.cz


  • Zavřít

  • © 2002 Krajský úřad kraje Vysočina    Žižkova 57, 587 33   Jihlava    webmaster@kr-vysocina.cz