Vyhledávání

?

Orientační nabídka


Kraj Vysočina - logo

Kontaktní centrum Kraje Vysočina

Cíle úřadu
Profesionální úroveň

Cesta: Titulní stránka > Kontaktní centrum Kraje VysočinaDotazy k výzvám

Výzvy - dph
DPH u projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů
Výzvy - Zveřejňování výzev
Budou připravované výzvy pro eGOVERNMENT uveřejňovány také na stránkách www.egoncentrum.cz ?
Výzvy - vyhodnocení akce
Co je potřeba k závěrečnému vyhodnocení akce?
Výzvy - oprávněný žadatel
Kdo je oprávněným žadatelem o finanční podporu? V článku 4 Výzvy k předkládání žádostí je jejich okruh stanoven výčtem Obce a jimi zřizované a zakládané organizace s odkazem na zákon o obcích a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Prosíme o výklad tohoto ustanovení, protože údajně, podle nového stanoviska, který s výše uvedeným zadáním nekoresponduje, mohou žádosti podávat pouze obce.
Výzvy - oprava žádost
Ráda bych zjistila, zda a jakým postupem je možné udělat opravu ve finalizované žádosti o dotaci na kontaktní místo CzechPOINTU? U jedné obce máme místo IČ 00282499 pouze 282499 a potřebovali bychom to před vytištěním a předáním žádosti opravit?
Výzvy - přílohy k projektu
Jak je to s povinnými přílohami v projektu – jednou z povinných příloh je interní směrnice na výběrová řízení na zakázky malého rozsahu, ale v Příručce na straně 14 je napsáno, že pokud žadatel NEMÁ takovou směrnici, je mu doporučeno provést průzkum trhu atd…. V tom případě není směrnice povinnou přílohou? Ze zkušenosti víme, že ne všechny obce takovou směrnici mají a v tom případě není jasné, jak postupovat.
Výzvy - žádost
Každý žadatel (obec 1.,2.,3. stupně) vyplňuje žádost samostatně a každý také samostatně provede výběrové řízení či průzkum trhu. Jedná se o správnou úvahu?
Výzvy - výdaj administrace
Co lze zahrnout pod způsobilý výdaj administrace? Pokud by ORP poskytovala obcím nižšího stupně např. pouze konzultační službu (nevyplňovala by za obce elektronickou žádost a závěrečnou zprávu), bere se tato služba za administraci?
Výzvy - vykonávané činnosti
Jaké všechny činnosti má ORP za povinnost pro obce nižšího stupně vykonávat? Dle Příručky se domníváme, že se jedná o pomoc při vyplnění žádosti, odeslání žádosti a pomoc při závěrečném vyúčtování. V Příručce na str. 11 se píše, že žadatel vyplňuje Žádost na ORP, do jejíhož správního obvodu patří, z toho nám vyplývá, že služeb ORP musí obce nižšího stupně vždy využít. Kdo je tedy vlastníkem Žádosti v Benefit7, resp. kdo ji má zaregistrovat – pracovník ORP nebo žadatel?
Výzvy - nepodání žádosti
Co v případě, že některá obec nebude mít zájem podávat žádost prostřednictvím své obce s rozšířenou působností, nýbrž si ji bude chtít zpracovat sama? Budete takovou žádost akceptovat? Nebo platí, že je Vaším partnerem při předkládání žádostí je výhradně příslušná ORP?
Výzvy - žádost a admin. náklady
  1. Může si obec - žadatel podat žádost samostatně nebo lze žádost podat pouze prostřednictvím ORP?
  2. A na co je určena položka „náklady na administraci“ a jak je nutné ji vykázat
Výzvy - způsobilý výdaj
Způsobilým výdajem jsou náklady na administraci ve výši max. 1.000,- Kč.Lze postupovat tak, že obec - žadatel o dotaci vystaví objednávku na ORP a ORP poté vystaví obci fakturu?
Výzvy - odeslání žádosti
  1. Při sesbírání žádostí na ORP, máme odeslat každou v samostatné obálce nebo je postačující všechny odeslat v jedné obálce?
  2. ORP musí jednotlivé žádosti za žadatele i odeslat? Nebo si je obce mohou odeslat, popř. osobně předat samy? Popř. ORP odesílá žádosti hromadně nebo za každou obec zvlášť?
Výzvy - určení administrativní osoby
Určení konkrétního pracovníka k vyplňování žádostí a jejich další administraci je na každé ORP, kterého pracovníka k danému úkolu vybere?
Výzvy - zadání veřejné zakázky
Pokud žadatel nemá vnitřní směrnici k zadávání veřejných zakázek, jak má postupovat? V zákoně 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách je v § 6 uvedeno, že zadavatel je povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a diskriminace. MMR vydalo metodický návod postupu pro zadávání veřejných zakázek, které jsou vázány na získání dotace. Pro zakázky pod 200 tis. Kč je stanoveno "předložit výzvu jednomu dodaveteli k předložení cenové nabídky (popřídavě s dalšími podmínkami plnění), pokud nemá zadavatel aktuální cenové nabídky již k dispozici, či přímá objednávka plnění, a to i například emailovou formou." Rád bych se Vás zeptal, jestli postupovat podle tohoto návodu? Navíc z výše uvedené věty není patrné, kolik cenových nabídek má mít žadatel. Dostačuje mít tyto cenové nabídky obdržené e-mailovou cestou? Jaký by měl být jejich minimální počet? Musí se archivovat v souladu s podmínkami archivace do konce roku 2021? Případně v zadávání veřejné zakázky malého rozsahu v hodnotě 100 tis. Kč máte stanoven nebo doporučen nějaký postup, metodický návod?
Výzvy - bez směrnic
Pokud obec nemá interní směrnici k zadávání veřejných zakázek, má starosta dodat prohlášení, že postupuje dle zákona o zadávání veřejných zakázkách. Vycházím z vlastních zkušeností, kdy jsme do povinné přilohy uváděli právě toto prohlášení, že "obec nemá interní směrnici k zadávání veřejných zakázek a postupuje dle zákona".
Výzvy - náklady administrace
Dotaz se týká nákladů na administraci ve výši Kč 1000,- Žádosti budou připravovat naši projektoví manažeři, kteří však tuto práci budou mít nad rámec své pracovní doby. Je možné s nimi uzavřít dohodu o pracovní činnosti a náklad na jejich mzdu hradit z výše uvedených nákladů na administraci?Kontaktní informace

Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 708907 49, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, ©2002–2008 webmaster@kr-vysocina.cz

 
 

Odběr novinek


Validní kód