Vyhledávání

?

Orientační nabídka


Kraj Vysočina - logo

Kontaktní centrum Kraje Vysočina

Cíle úřadu
Profesionální úroveň

Cesta: Titulní stránka > Kontaktní centrum Kraje VysočinaDatové schránky

Datové schránky - evidence podnikajícíh FO
Které evidence jsou myšleny v  § 15 odst. 8 zákona (evidence zemědělského podnikatele, živnostenský rejstřík apod.)
Datové schránky - doručení
Podle  § 20 odst. 1 písm. e) zákona č. 300/2008 Sb. ministerstvo vnitra oznámí odesílateli, že datová zpráva byla doručena. Rozumí se tedy doručením ve smyslu § 20 odst. 1 písm. e) zákona okamžik, kdy se do datové schránky přihlásila oprávněná osoba (§ 17 odst. 3 zákona), resp. bude odesílatel informován o tom, že se oprávněná osoba přihlásila do datové schránky? Oznámí IS datových schránek odesilatele i o tom, že se  oprávněná osoba v zákonné lhůtě nepřihlásila do datové schránky tak, aby bylo možné aplikovat fikci doručení (§ 17 odst. 4 zákona), resp. rozumí se doručením ve smyslu § 20 odst. 1 písm. e) zákona  i fikce doručení dle § 17 odst. 4  zákona?
Datové schránky - formáty dat
V případě zasílání elektronických dokumentů, např. projektové dokumentace, se může stát, že bude dokument ve formátu, který nejsme schopni otevřít. Budeme žádat jeho zaslání v jiném formátu, ale podatel to odmítne. Obdobná situace může nastat i opačně (úřad pošle něco, co adresát nebude moci otevřít a bude požadovat dokument v nějakém speciálním formátu). Vycházím z toho, že doporučené formáty pdf, tiff a png se týkají archivace, nikoliv elektronického komunikace jako takové. Bude mít úřad možnost stanovit vnitřní normou, že například přijímá podání v těchto určitých formátech?
Datové schránky - přístup, využití
Zjednodušený postup:
 • Prostřednictvím své datové schránky (dále jen "DS") vybere uživatel adresáta.
 • Systém připojí k datové zprávě tzv. "kvalifikované časové razítko" (tj. informace o čase odeslání) a dodá ji do DS adresáta.
 • Systém zároveň uživateli oznámí, že datová zpráva, kterou poslal, byla dodána do DS adresáta.
 • Systém dá automaticky adresátovi vědět, že do jeho DS byla dodána nová zpráva (např. prostřednictvím e-mailu)

Přístup do DS:

 • Přístupové údaje zasílá Ministerstvo vnitra osobě, která o DS zažádala.
 • Přístup má pouze osoba, která o DS zažádala. Tato osoba může v případě potřeby pověřit kompetentní osobu nebo administrátora pro výkon určených činností.
 • Nemá-li žadatel připojení k internetu, může na kontaktních místech veřejné správy (dále jen "Czech POINT") konvertovat do listinné podoby (vytisknout) datové zprávy ze své datové schránky. Tento úkon bude zpoplatněn.

Doručení datových zpráv:

 • Pomocí DS může klient posílat i přijímat úřední dokumenty v el. podobě od orgánů věřejné moci.
 • Všechny tyto dokumenty jsou opatřeny el. podpisem odesílatele.
 • Dokument je doručen okamžikem přihlášení do DS. I zde platí fikce doručení: nepříhlási-li se uživatel do 10 dnů ode dne dodání zprávy do DS, je tato považována za doručenou.
 • Odesílateli je zasláno oznámení o odeslání, resp. neodeslání (zrušení nebo nefunkčnost DS adresáta).
 • Všechny datové zprávy jsou evidovány.
 • Jestliže bude mít datová zpráva chybný formát nebo počítačový program, bude zničena. O zničení datové zprávy ministerstvo neprodleně vyrozumí odesílatele.
 • DS není e-mail - umožňuje komunikaci (výměnu dokumentů) pouze s celým úřadem, nikoliv s jednotlivými úředníky. Nelze takto komunikovat s:
  • jinou fyzickou osobou
  • podnikající fyzickou osobou
  • právnickou osobou
 • Přípustné formáty datových zpráv budou zvěřejněny v dokumentaci Ministerstva vnitra.

Konverze dokumentů:

 • Konverze dokumentu se provádí na kontaktních místech veřejné správy, tj. na pracovištích Czech POINT. Zde je za poplatek žadateli vytištěn dokument, případně převeden do podoby datové zprávy pro uložení v DS.
 • Konverze se neprovádí v případech
Datové schránky - všeobecné informace

Datové schránky (dále DS) slouží pro komunikaci v oblasti veřejné správy. Cílem je rychlejší, spolehlivější a levnější poskytování služeb veřejné správy nejširší veřejnosti.

 

Jejím prostřednictvím lze:

 • doručovat písemnosti orgány veřejné moci,
 • provádět úkony vůči orgánům veřejné moci.

Pomocí DS lze posílat/přijímat úřední dokumenty v elektronické podobě (datové zprávy) orgánům veřejné moci.

Tento způsob komunikace vynahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě. Doručený dokument má stejné právní účinky, jako doručení do vlastních rukou.

 

Povinnost* od 1.7. 2009 používat DS vzniká:

 • orgánům veřejné moci,
 • právnickým osobám zřízeným zákonem,
 • právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku.

*datová schránka jim bude zřízena automaticky

 

Nárok na zřízení DS, tzn. podání žádosti mají:

 • fyzické osoby,
 • podnikající fyzické osoby,
 • ostatní právnícké osoby

Datové schránky neumožňují:

 •  komunikovat přímo s jednotlivými úředníky (není na stejném principu jako e-mailová schránka), komunikace probíhá pouze s celým úřadem.
 • s jinou fyzickou osobou, podnikající fyzickou osobou nebo právnickou osobou.

Veškeré údaje vedené v datových schránkách jsou neveřejné a nelze je poskytnout jiným osobám, s výjimkou kontaktní adresy.

Datové schránky – zřízení (fyzická osoba, fyzická osoba podnikající)

Písemné podání žádosti.

 
Zřízení datové schránky je nepovinné.
Datové schránky – zřízení (orgán veřejné moci)
Ministerstvo vnitra zřídí schránku bezodkladně po vzniku orgánu veřejné moci, schránka je pro tyto orgány povinná.
 
O schránku žádat nemusí, bude zřízena automaticky. Ministerstvo vnitra bude příslušnou oprávněnou osobu informovat a zašle přístupové kódy.
Počínaje tímto okamžikem je schránka funkční a mohou do ní proudit datové zprávy.
 
Orgány veřejné moci:
 • státní orgány,
 • orgány územních samosprávných celků,
 • Pozemkový fond ČR,
 • jiné státní fondy,
 • zdravotní pojišťovny,
 • Český rozhlas,
 • Česká televize,
 • samosprávné komory zřízené zákonem,
 • notáři a soudní exekutoři.
Datové schránky – zřízení (právnická osoba)

Datové schránky jsou od 1.7. 2009 povinné u právnických osob:

 • zřízených zákonem,
 • zapsaných v obchodních rejstříku

Ostatní právnické osoby mají nárok na zřízení datové schránky podáním žádosti.

 

Každá pravnická osoba má nárok na 1 schránku.
Kontaktní informace

Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČ: 708907 49, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, ©2002–2008 webmaster@kr-vysocina.cz

 
 

Odběr novinek


Validní kód